Hướng dẫn backup database sử dụng mysqldump

Hướng dẫn backup database sử dụng mysqldump

1. BACKUP MỘT DATABASE

Bạn sử dụng câu lênh sau để backup database mydb, thay username bằng tên truy cập của bạn

mysqldump -u username -p mydb > mydb.sql

Bạn có thể vừa backup, vừa nén lại thành gzip, có thể sử dụng lệnh sau

mysqldump -u username -p mydb | gzip > mydb.sql.gz

Hệ thống sẽ hỏi mật khẩu và thực hiện việc backup, tạo ra file backup tại thư mục đang làm việc

2. BACKUP NHIỀU DATABASES

Để backup nhiều database cùng một lúc, bạn sử dung câu lệnh

mysqldump -u username -p --databases dbname1 dbname2 dbname3 > backup.sql

Để backup và nén lại, bạn sử dung:

mysqldump -u username -p --databases dbname1 dbname2 dbname3 | gzip > backup.sql.gz

3. BACKUP TOÀN BỘ DATABASES

Nếu có nhiều database, bạn có thể thực hiện việc backup chỉ với một câu lệnh

mysqldump -u username -p -–all-databases > alldb.sql

Hoặc vừa backup, vừa dùng gzip nén lại

mysqldump -u username -p -–all-databases | gzip > alldb.sql.gz

Các câu lệnh trên sẽ tạo ra file backup alldb.sql hoặc alldb.sql.gz chứa toàn bộ tất cả các database có trong MySQL

4. RESTORE DATABASE

Để restore database, bạn sử dụng câu lệnh

mysql -u username -p [database-name] < backup.sql